AKTIVITY

„Krajina je obraz ľudí, ktorí ju obývajú“

Kvalitný verejný priestor vplýva na životy obyvateľov, na ich správanie, vzájomné interakcie. Kvalitný verejný priestor je čistý a funkčný priestor, kde sa ľudia cítia bezpečne a kde radi trávia svoj voľný čas.

Záleží nám na kvalite verejného priestoru regiónu Liptov, preto vyvíjame početné aktivity, prostredníctvom ktorých sa snažíme poukazovať na jeho aktuálne problémy a spoločne s našimi odborníkmi aj prinášať návrhy konkrétnych riešení.

Aktivity, ktorým sa venujeme:

 • Monitoring a znižovanie vizuálneho a reklamného smogu
 • Mapovanie kvality verejného priestoru a nahlasovanie podnetov
 • Tvorba vizualizácii a návrhov riešení verejných priestorov
 • Práca v teréne a zveľaďovanie verejných priestranstiev
 • Osveta a prednášky o verejnom priestore
 • Propagácia Regiónu Liptov a cestovný ruch
 • Spoluorganizovanie a podpora športových podujatí
 • Organizovanie kultúrnych podujatí
6
rokov fungujeme
aj vďaka Vašej podpore
1000+
dobrovoľníckych hodín
sme odpracovali
350+
nelegálnych reklám
sa nám podarilo odstrániť z verejného priestoru
35+
podnetov sme podali
cez portál odkazprestarostu.sk

Ako nás môžete podporiť?

Ak sa vám páčia naše aktivity a chceli by ste nás podporiť, môžete tak urobiť príspevkom na priamo na náš bankový účet, venovať nám 2% z vašich daní alebo sa stať našim fanúšikom na sociálnych sieťach.

Monitoring a znižovanie vizuálneho a reklamného smogu

Čo rozumieme pod reklamným a vizuálnym smogom?

Pojmom vizuálny smog definujeme degradáciu verejného priestoru zásahmi do estetickej a vizuálnej logiky mesta zastierajúc jeho skutočnú tvár, jedinečnosť a genius loci. Jeho súčasťou je aj pojem reklamný smog, ktorý predstavuje zamorenie verejného priestoru nevkusnou reklamou. Tá je často nevhodne a v početných prípadoch aj nelegálne zasadená do prostredia mesta a krajiny.

Na území mesta Liptovský Mikuláš máme viac ako 2000 reklamných plôch, nie je to priveľa?

Monitoring vonkajšej reklamy

 • Pravidelne monitorujeme vonkajšiu reklamu v katastrálnom území mesta a nahlasujeme novovzniknuté nelegálne reklamné stavby a plochy
 • Zverejňujeme galériu lokalít, kde dochádza k znižovaniu reklamného smogu
 • Spolupracovali sme na terénnom zbere dát a tvorbe Pasportu reklamných stavieb (2016) a pasportizácii Navigačno-informačného systému mesta Liptovský Mikuláš (2019)
 • Zmapovali sme taktiež všetky hlavné cestné ťahy na území regiónu a zo získaných dát sme vytvorili digitálnu mapu vonkajšej reklamy Liptova (2016)

Náš boj s vizuálnym smogom

V spolupráci so samosprávou a aktivistami sa nám podarilo dosiahnuť viaceré zlepšenia a realizovať konkrétne pozitívne a systémové kroky v tejto oblasti.

Čo sa doteraz podarilo?

 • Nepovoľovanie umiestňovania reklám cirkusov a podujatí na stĺpy verejného osvetlenia, zástavky MHD a pod.
 • Schválenie VZN č.3/2017 – Zmena záväznej časti Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš (zákaz osadzovania nových samostatne stojacich reklamných stavieb na území mesta + regulácia reklamy v pamiatkovej zóne mesta)
 • Nahlásenie a následné odstránenie cca 130 ks nelegálnych reklamných bannerov a iných nosičov zo strany MsÚ Liptovský Mikuláš (cestné zábradlia + ploty a zábradlia škôl a areálov vo vlastníctve mesta) a zavedenie nulovej tolerancie na vyššie spomenuté typy nelegálnej reklamy
 • Odstránenie ďalších cca 100 ks nelegálnej reklamy z verejného priestoru v regióne Liptov a viac ako 150 ks v iných regiónoch Slovenska našimi aktivistami
 • Postupné vypovedanie a nepredlžovanie nájomných zmlúv mestských pozemkov za účelom umiestnenia reklamných stavieb a zariadení (reklamné trojnožky, reklamné lavičky, komerčný infosystém mesta, …)
 • Odstránenie 10ks reklamných zariadení pri rekonštrukcii nadzemných častí podchodu na Ulici 1.mája, ktoré dlhé roky slúžili ako nosič reklamných konštrukcií a bannerov
 • Schválenie komplexnej rekonštrukcie navigačno-informačného systému mesta Liptovský Mikuláš
 • Prvý umelecký mural (veľkoplošná celostenová maľba) v Lipt. Mikuláši, ktorý nahradil reklamy na stene budovy

Mapovanie verejného priestoru a nahlasovanie podnetov

Všímame si (ne)kvalitu verejných priestorov a upozorňujeme kompetentných na poškodenia a nedostatky

 • Na nahlasovanie podnetov a nedostatkov vo verejnom priestore využívame populárnu mobilnú/webovú aplikáciu ODKAZ PRE STAROSTU
 • Doteraz sme cez náš profil nahlásili vyše 35 podnetov, z ktorých viac ako polovicu sa už samosprávam podarilo vyriešiť
 • Desiatky ďalších podnetov nahlásili naši členovia cez svoje súkromné profily

Dobrovoľnícke zveľaďovanie verejných priestranstiev

Obnova lavičiek v parčíku

Aktívnym obyvateľom bytoviek v blízkosti autobusovej stanice v Liptovskom Mikuláši sme pomohli obnoviť lavičky a vyčistiť parčík v ich vnútrobloku.

Obnova cestného zábradlia

V rámci akcie „Upracme si mesto“ sme komplexne obnovili skorodované cestné zábradlie pri vstupnej bráne do ZŠ Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši.

Tvorba vizualizácií a návrhov riešení

Návrhy riešení pre verejný priestor

 • Spolupracujeme s profesionálnymi urbanistami, architektmi, dizajnérmi a grafikmi, ktorí sa s nami spolupodieľajú na tvorbe vizualizácii, fotomontáží a návrhov riešení moderných, kvalitných a funkčných verejných priestorov

 

 • Počas uplynulých troch rokov sme predstavili viaceré návrhy, ktoré by v prípade realizácie mohli zlepšiť život obyvateľom ako aj orientáciu a zážitok návštevníkom mesta Liptovský Mikuláš

Čistenie a zber odpadu v prírode

Smeti na cyklo a turistických trasách

 • Ak natrafíme na odpadky počas turistiky alebo cyklovýletu, vezmeme ich so sebou a vyhodíme do kontajnerov podľa typu odpadu

Likvidácia drobných nelegálnych skládok

 • Nájdené malé nelegálne skládky a odpad vyhodený na verejnom priestranstve sa snažíme svojpomocne zlikvidovať, väčšie skládky nahlasujeme kompetentným cez portál/aplikáciu Odkaz pre starostu alebo TrashOut

Údržba cykloturistických trás

 • Sme zmluvný partner Cykloregiónu Liptov pre monitoring, údržbu a obnovu cykloturistických trás a cyklomobiliáru (cyklomapy, infotabule, oddychové miesta cyklistov, cyklostojany a pod.)

Pasporty trás a monitoring

 • Vykonávame podrobné pasportizácie a monitoring cykloturistických trás
  (dokumentovanie stavu značenia a priechodnosti trás, prvkov cykloturistickej orientácie, mobiliáru či možností rozvoja…)

Obnova cykloznačenia a mobiliáru

 • V roku 2021 sme prostredníctvom našich vyškolených a akreditovaných značkárov obnovili cykloturistické značenie spolu na 41 km v rámci 3 trás

Propagácia regiónu Liptov

Cestovný ruch a geografia

 • Spolupracujeme s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región LIPTOV
 • V letnej sezóne 2019 sme organizovali Nedeľné cyklovýlety po Liptove
 • Vytvorili sme krátke imidžové propagačné video nášho regiónu Liptov
 • Navrhli a vytlačili sme tlačenú mapu 100 najkrajších miest, atrakcií a zaujímavostí v Regióne Liptov a zadarmo sme ju rozdistribuovali do turistických informačných centier a návštevníckych bodov záujmu v regióne (2014)

Organizácia športových a kultúrnych podujatí

Podpora športových podujatí

 • Posledných 5 ročníkov sponzorsky a mediálne podporujeme štafetové preteky Liptov Ride, okrem toho sa tohto najpopulárnejšieho outdoorového podujatia v našom regióne zúčastňujeme aj s vlastným tímom.
 • V rokoch 2016 a 2017 sme spoluorganizovali pretek Beh na Sinú

Organizácia kultúrnych podujatí

 • Zorganizovali sme niekoľko ročníkov Benefičného plesu absolventov stredných škôl v Liptovskom Mikuláši
 • V roku 2014 skrášlilo historické centrum mesta Umeleckého korzo – inštalácia svetelných objektov vytvorených mladými umelcami z Liptova, ktoré boli venované slávnym rodákom

Páči sa vám, čo robíme? Podporte nás!

Ak sa vám páčia naše aktivity a chceli by ste nás podporiť, môžete tak urobiť príspevkom na priamo na náš bankový účet, venovať nám 2% z vašich daní alebo sa stať našim fanúšikom na sociálnych sieťach.