SÚŤAŽ

VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV

MURAL
Liptovská knižnica G. F. Belopotockého

20.07.2021 (aktualizované 21.09.2021)

Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky Belopotockého (ďalej len Knižnica GFB) v spolupráci s občianskym združením TO DO Liptov, Mestom Liptovským Mikuláš a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Liptov vyhlasujú otvorenú výzvu na návrh streetartového diela – umeleckej veľkoplošnej maľby na bočnú stenu historickej budovy – sídla Knižnice GFB.

Výzva reaguje na súčasnú nedostatočnú podporu umeleckej scény zo strany oficiálnych inštitúcií a má pozdvihnúť záujem verejnosti ako aj lokálnych inštitúcií o kvalitu a starostlivosť o verejný priestor a moderné umenie.

Cieľ výzvy:

Cieľom tejto výzvy je pozdvihnutie a skultúrnenie konkrétneho verejného priestoru nachádzajúceho sa na vstupe do pamiatkovej zóny mesta Liptovský Mikuláš, pozitívna konfrontácia s obyvateľmi ako aj návštevníkmi mesta a regiónu.

Výsledkom tejto súťaže má byť kreatívny grafický návrh, po zrealizovaní ktorého vznikne v historickom centre mesta Liptovský Mikuláš ikonická stena, ktorá pomôže prilákať turistov do centra mesta a taktiež zviditeľní Knižnicu GFB a tým pomôže aj jej kultúrnej a vzdelávacej funkcii, čím sa môže stať vzorom aj pre ostatné obdobné inštitúcie v meste a širšom regióne.

Termín na predkladanie návrhov

do 31.08.2021

Termín realizácie diela

09-10/2021

Lokalita

GPS: 49.0850817N, 19.6119394E

Plocha

Kde bude maľba umiestnená?

GFB
Orientačné rozmery predmetnej plochy
Fotografie vo vysokom rozlíšení (.zip / 26,8 MB) (stena budovy, širšie vzťahy)

Odporúčané tematiky diela

Obsah predkladaného návrhu

 • Knihy, knižnica, literatúra
 • Literárna alebo iná osobnosť Liptova
 • Prepojenie literatúry s prírodnými krásami regiónu Liptov
  (100. výročie turizmu)
 • Iné – podľa uváženia autora

Vyžaduje sa citlivé zapojenie diela do okolitého prostredia, jeho veľkosť nie je striktne daná. Umelecký zámer a idea diela by mala reagovať na špecifický charakter daného miesta, ktoré funguje v kontexte mestského prostredia a turisticky navštevovaného regiónu, na priestorové funkcie a historické vzťahy v lokalite.

Návrhy musia rešpektovať etické pravidlá
a princípy otvorenej a demokratickej spoločnosti.
Návrh veľkoplošnej maľby v tlačovej kvalite min. formátu A3 (počítačová vizualizácia alebo skica/náčrt) – mal by poskytnúť hodnotiacej komisii dostatočnú predstavu o výslednej podobe diela a realizovateľnosti návrhu.

Prílohy k návrhu:

Povinné prílohy k návrhu:

 1. Vyplnená prihláška, Čestné vyhlásenie a Súhlas spoluatorov
 2. Položkový rozpočet – odhad realizačného rozpočtu + autorský honorár

 

Nepovinné prílohy:

 • Ukážky iných návrhov alebo zrealizovaných diel autora vo verejnom priestore

Termín na doručenie prihlášok: do 31.08.2021

cross_tr

E-MAILOM

na adresu
sutaz@todoliptov.sk

predmet správy:  Súťaž mural – neotvárať

cross_tr

POŠTOU

na adresu
Liptovská knižnica G.F.Belopotockého
Štúrova 56
031 01 Liptovský Mikuláš

označenie obálky: „Súťaž mural – neotvárať“

Odmeny

Zloženie hodnotiacej poroty/komisie

 • 1. miesto – 350 EUR

  + autorský honorár po zrealizovaní diela
 • 2. miesto – 250 EUR

 • 3. miesto – 150 EUR

Hodnotiace kritériá:

 • Originalita diela (autorský koncept, zvolená téma) / 50 bodov
 • Komunikatívnosť diela a miestny kontext / 20 bodov
 • Kvalita prevedenia a realizovateľnosť diela z hľadiska finančnej a technickej stránky / 30 bodov
 • Marcela Feriančeková, Mgr. – Liptovská knižnica G.F.Belopotockého, riaditeľka
 • Matej Petran, Ing. Arch. – Mesto Liptovský Mikuláš, vedúci odboru výstavby / architekt
 • Richard Gregor, Mgr. – Liptovská galéria P. M. Bohúňa Liptovský Mikuláš, riaditeľ / historik, kurátor a kritik výtvarného umenia
 • Michal Homola, Ing. – TO DO Liptov, o.z., člen rady združenia / odborný konzultant pre cestovný ruch a destinačný marketing
 • Ján Mikuš, MgA. – Diera do sveta o.z., spoluzakladateľ kultúrneho centra / režisér a spisovateľ

Vyhlásenie výsledkov

Ako bude vyzerať vstup do historického centra mesta Liptovský Mikuláš na jeseň?

Výsledok súťaže vyhlasovateľ oznámi každému účastníkovi, ktorý sa zaslaním návrhu zúčastnil súťaže, a ktorého návrh bol predmetom hodnotenia v rámci súťaže. Víťazný návrh a ďalšie ocenené návrhy budú zverejnené v priebehu septembra 2021 na webovej stránke  www.todoliptov.sk/sutaz-kniznica.

S autorom víťazného návrhu bude následne podpísaná Zmluva o dielo.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo:

 • predĺžiť termín na predkladanie návrhov v prípade nízkeho počtu prihlásených návrhov,
 • neoceniť žiadny z návrhov a zrušiť súťaž v prípade nedostatočnej kvality alebo nízkeho počtu prihlásených návrhov,
 • na základe odporúčania hodnotiacej komisie oceniť 3 vybrané návrhy, ale nevyhlásiť víťazný návrh a dielo nerealizovať.

Realizácia diela by mala prebehnúť do 2 mesiacov od zverejnenia výsledkov súťaže.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

 1. Vyhlasovateľ realizuje túto ideovú súťaž návrhov ako neanonymnú, jednokolovú, vyhlásenú verejne pre vopred neurčený počet účastníkov.
 2. Realizácia diela autorom návrhu nie je podmienkou účasti v Súťaži. Vyhlasovateľ má záujem, aby sa Súťaže zúčastnili aj účastníci, ktorí nemajú skúsenosti s realizáciou veľkoplošných malieb. Realizáciu môže v takomto prípade pod dohľadom autora diela vykonať aj subdodávateľ.
 3. Účastníkom v súťaži návrhov nemôže byť ten, kto vypracoval kritériá výberu účastníkov alebo kritériá hodnotenia predložených návrhov.
 4. Členom hodnotiacej poroty v súťaži nemôže byť ten, kto je účastníkom, jemu blízkou osobou, jeho zamestnanec alebo spolupracovník.
 5. Pred vypracovaním návrhu sa odporúča aj osobná obhliadka predmetnej lokality a plochy, nakoľko je v prípade záujmu autora dielo možné realizovať aj v kombinácii s druhou menšou západnou stenou v zadnej časti budovy.
 6. Návrhy nebudú primárne hodnotené podľa ekonomickej výhodnosti – výšky realizačného rozpočtu, ale podľa kritérií kvality a originality výtvarného / umeleckého návrhu.
 7. Finančnou odmenou budú ocenené prvé tri návrhy podľa rozhodnutia Komisie. K realizácii a autorskej odmene bude vybraný iba víťazný návrh. V prípade, že Komisia nevyberie víťazný návrh, realizácia diela sa neuskutoční.
 8. Zasadnutie Komisie bude neverejné. Zo zasadnutia komisie bude vyhotovený písomný protokol, ktorý bude zverejnený spolu s výsledkami súťaže. Voči rozhodnutiu Komisie nie je možné sa odvolať. Rozhodnutie Komisie je pre vyhlasovateľa súťaže záväzné.
 9. Všetky potrebné súhlasy a povolenia na veľkoplošnú maľbu ako aj dozor počas jej realizácie bude zabezpečený vyhlasovateľom súťaže.
 10. Súťaž a realizácia projektu budú financované zo združených prostriedkov vyhlasovateľa a jeho partnerov: TO DO Liptov, o.z., Oblastná organizácia cestovného ruchu Region Liptov a Mesto Liptovský Mikuláš.
 11. Umiestnenie realizácie diela vo verejnom priestore je plánované ako trvalé, avšak dielo môže byť prekryté v prípade realizácie prístavby budovy.
 12. Komplexná obnova fasády resp. zateplenie steny budovy polystyrénom nie sú vyžadované. Realizátor diela by mal vykonať lokálne opravy omietok a podkladu, aby maľba vydržala čo najdlhšie. (doplnené 23.08.2021 na základe otázok od uchádzačov)

Kontakt pre otázky týkajúce sa súťaže

Všetky doplňujúce otázky týkajúce sa tejto výzvy zasielajte elektronickou poštou na e-mailovú adresu:  sutaz@todoliptov.sk.  

Vyhlasovateľ odporúča účastníkom, aby v záujme hladkého priebehu súťaže žiadali o vysvetlenie súťažných podmienok e-mailom najneskôr do 20.08.2021, čo zabezpečí včasné informovanie všetkých účastníkov o obsahu vysvetlení poskytnutých vyhlasovateľom.